Přeskočit navigaci

Bezpečnostní technik v podzemí

Charakteristika

Bezpečnostní technik v podzemí zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v dole.

Činnosti

 • Analýza zdrojů a příčin pracovních úrazů.
 • Evidence pracovních úrazů zaměstnanců.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických předpisů a pracovních podmínek na všech důlních i povrchových pracovištích.
 • Kontrola používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Kontrola provozní dokumentace (technologické postupy, pracovní postupy).
 • Organizace přezkušování zaměstnanců z bezpečnostních předpisů.
 • Provádění indikace ovzduší na důlních pracovištích
 • Provádění vyhledávání a vyhodnocování rizik.
 • Realizace šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí.
 • Stanovení termínů odstranění zjištěných závad a nedostatků, včetně jejích kontrol.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů zaměstnanců, včetně vedení evidence.
 • Zpracování podkladů pro statistická hlášení a výkazy o úrazech a o mimořádných událostech.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31198 - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií 30 109 24 127

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.