Přeskočit navigaci

Správce památkových objektů

Charakteristika

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Činnosti

  • Koordinace průvodcovských služeb menšího rozsahu.
  • Odpovědnost za evidenci spravovaných sbírek a prezentaci svěřeného objektu.
  • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.
  • Vyřizování organizačních a provozních věcí při zajišťování ochrany, údržby a rekonstrukce památkových objektů.
  • Zajišťování objektu s využitím vlastních kapacit v kombinaci s dodavatelskými službami údržby, preventivní prohlídky a revizí objektu a technického zařízení.
  • Zajišťování provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti s menším nebo omezeným provozem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26213 - Správci památkových objektů, kasteláni 00 29 777

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání