Přeskočit navigaci

Pilot - instruktor

Charakteristika

Pilot instruktor vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího a zabezpečuje vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů, včetně vedení leteckého výcviku v letadle a na trenažérech.

Činnosti

 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího pokrytí oblasti zamýšleného letu.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu) a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Po ukončení letu provádění uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Provádění činnosti spojené s funkcí pilota řídícího nebo neřídícího.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání dokumentů, které musí být zpracovány.
 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota a z vnitřních norem.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3153 - Piloti, navigátoři a palubní technici 00 35 016
31533 - Letečtí instruktoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání