Přeskočit navigaci

Kontrolor přepravy cestujících

Charakteristika

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Činnosti

  • Doporučování nápravných opatření u opakujících se závad.
  • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících (provádění základní administrativy).
  • Kontrola cestujících v oblasti dodržování ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel.
  • Kontrola dodržování jízdních řádů.
  • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících ve vozidle.
  • Kontrola řádného vybavení řidiče provozními doklady.
  • Poskytování informací cestujícím.
  • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících bez platného jízdního dokladu.
  • Vylučování osob, které porušují smluvně-přepravní podmínky, z přepravy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5112 - Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě 30 216 00
51122 - Průvodčí vlaků v osobní dopravě 29 285 00
51123 - Revizoři v osobní dopravě 29 738 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.