Přeskočit navigaci

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Činnosti

 • Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice.
 • Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Vypracování plánu BOZP.
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení).
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 33 107 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.