Přeskočit navigaci

Muzejní edukátor

Charakteristika

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech.

Činnosti

 • Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu.
 • Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace doprovodných kulturních programů a akcí pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Podpora vzdělávání návštěvníků muzea, uspokojování jejich intelektuální potřeby.
 • Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea.
 • Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty.
 • Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky).
 • Tvorba edukační koncepce muzea.
 • Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea.
 • Vědecké zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační a další vědecké činnosti.
 • Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea.
 • Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu.
 • Vzdělávání ostatních profesí v muzeu z hlediska efektivního předávání informací různým cílovým skupinám.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání 25 081 26 553
23204 - Lektoři dalšího vzdělávání 00 29 102
2351 - Specialisté zaměření na metody výuky 00 33 322
23513 - Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů 00 31 310

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání