Přeskočit navigaci

Personalista

Charakteristika

Personalista plánuje, organizuje a vykonává veškerou personální činnost, včetně zajištění tvorby a evidence všech písemností, které jsou právními normami předepsány pro daný typ firmy/organizace.

Činnosti

  • Komunikace s jednotlivými útvary společnosti při provádění personální činnosti.
  • Komunikace s vedením společnosti obecně.
  • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
  • Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky.
  • Spolupráce s vedením firmy při vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
  • Spolupráce s vedením firmy při zajišťování pravidelných předepsaných školení a při dalších vzdělávacích formách vedoucích ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33138 - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce 31 422 29 492
4416 - Personální referenti 28 529 28 383
44160 - Personální referenti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání