Přeskočit navigaci

Personalista specialista

Charakteristika

Personalista specialista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

Činnosti

  • Jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce apod.).
  • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
  • Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky.
  • Spolupráce s vedením firmy při vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
  • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
  • Usměrňování personální politiky s vazbou na vývoj a záměry organizace.
  • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.
  • Zpracování výhledů a koncepcí v oblasti lidských zdrojů.
  • Zpracování výkladů a stanovisek ke složitým pracovněprávním sporům.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání