Přeskočit navigaci

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Činnosti

 • Dodržování příslušné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Informování o systémech vedení evidence o aplikaci pesticidů a zásadách jejich skladování a nakládání s použitými obaly.
 • Informování o zásadách ochrany vod a necílových organismů včetně nebezpečí vzniku rezistence.
 • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí včetně ochrany vod.
 • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů.
 • Posouzení výskytu škodlivých organismů.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
 • Rozpoznávání příčin příznaků poškození rostlin ve všech vývojových fázích.
 • Uplatňování nových poznatků v oboru při všech svých činnostech.
 • Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů.
 • Vyhledávání aktuálních informací k ochraně rostlin v odborných databázích.
 • Vyhodnocování správnosti a účinnosti provedených ochranných zásahů.
 • Zpracování návrhů použití integrované ochrany rostlin.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.