Přeskočit navigaci

Vedoucí pracovník turistického informačního centra

Charakteristika

Vedoucí pracovník turistického informačního centra zajišťuje provoz turistického informačního centra včetně realizace marketingových aktivit, poskytuje komplexní informační servis a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.

Činnosti

 • Koordinace činnosti turistického informačního centra s partnerskými centry a orgány samospráv v oblasti cestovního ruchu.
 • Koordinace propagačních a informačních služeb s ostatními subjekty ve spádové destinaci.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb.
 • Poskytování informací v provozovně turistického informačního centra verbálně a písemně a s využitím komunikačních a elektronických prostředků v českém a minimálně jednom cizím jazyce.
 • Poskytování odborných konzultací v oblasti poskytování turistických informací provozovatelům služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.
 • Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.
 • Řízení pracovního týmu centra.
 • Sledování nabídky turistického potenciálu spádové destinace.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a monitoringu marketingových aktivit spádové destinace.
 • Spolupráce na tvorbě a realizaci projektů rozvoje cestovního ruchu ve spádové oblasti.
 • Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních, sportovních a společenských akcí na jejich propagaci u nejširší skupiny obyvatel a návštěvníků.
 • Systematický sběr, soustřeďování a vyhodnocování informací o službách v oblasti cestovního ruchu a jejich provozovatelích, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro návštěvníky a místní obyvatele.
 • Vytváření a soustavná aktualizace souborů informací z oblasti cestovního ruchu s místní působností, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.
 • Zpracovávání rozborů a vyhodnocování poptávaných informací a příprava návrhů na další postup.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3341 - Vedoucí v oblasti administrativních agend 32 548 36 578
33415 - Vedoucí pracovníků informačních služeb 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.