Přeskočit navigaci

Stavební technik pro environment

Charakteristika

Stavební technik pro environment vytváří, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém environmentálního managementu a neustále zlepšuje jeho efektivnost.

Činnosti

  • Identifikace environmentálních aspektů činnosti firmy, které mohou mít významné vlivy na životní prostředí.
  • Monitorování a měření klíčových znaků a činností s možným dopadem na životní prostředí.
  • Navrhování a realizace programů environmentálního managementu k dosažení cílových hodnot.
  • Navrhování preventivních opatření a přijímání nápravných opatření při zjištěných odchylkách a škodách.
  • Odvození environmentálních cílů a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy z environmentální politiky.
  • Provádění kontrolní činnosti, identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik v environmentální oblasti.
  • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do předepsané dokumentace.
  • Sledování právních předpisů a požadavků, týkajících se environmentálních aspektů.
  • Spolupráce s managementem firmy na vytvoření environmentální politiky firmy.
  • Zajišťování vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci v oblasti environmentu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.