Přeskočit navigaci

Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu

Charakteristika

Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu řídí a koordinuje těžbu surovin a provoz úpravny v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP a PO.
 • Koordinace potřeb výroby s možnostmi lomu (těžba surovin).
 • Předávání zařízení do oprav a přejímání z oprav.
 • Příprava plánů výroby a odbytu, příprava jejich operativních změn.
 • Realizace preventivních opatření eliminujících znečišťování vod a ovzduší.
 • Řízení a organizace chodu úpravny (výroba a expedice dle schválených plánů).
 • Řízení a organizace provozu motorových vozidel v úpravně a na lomu.
 • Řízení údržby v návaznosti na potřeby výroby.
 • Sledování výrobních prostředků a zařízení z hlediska jejich optimálního využití.
 • Spolupráce na inventarizaci.
 • Spolupráce na vyřizování reklamací zákazníků.
 • Spolupráce při tvorbě strategických cílů podniku.
 • Účast na vyšetřování mimořádných událostí a úrazů, zajišťování odstranění příčin jejich vzniku.
 • Vedení evidence o docházce a přesčasové práci podřízených pracovníků, vypracování podkladů pro výplatu mezd.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Zajišťování zvyšování kvalifikace podřízených pracovníků.
 • Zpracovávání návrhů opatření ke zvyšování technické a technologické úrovně výroby, zlepšování organizace práce a zvyšování produktivity práce.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.