Přeskočit navigaci

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin

Charakteristika

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin zabezpečuje předvýrobní přípravu povrchové těžby v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

 • Jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.
 • Jednání s orgány územního plánování.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o stanovení průzkumných území, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o územní rozhodnutí pro využití území k dobývání ložisek nevyhrazených nerostů.
 • Navrhování nových aktivit pro zajištění dostatečné surovinové základny těžební organizace.
 • Plnění úkolů v oblasti ochrany nerostného bohatství.
 • Příprava podkladů pro dílčí projekty plánů sanací a rekultivací.
 • Příprava podkladů pro povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Příprava podkladů pro výpočet úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených nerostů.
 • Řešení oblasti důlních škod.
 • Řešení pozemkové agendy ložisek.
 • Řešení střetů zájmů spojených s těžební činností.
 • Vedení geologické a důlně měřické dokumentace.
 • Zajišťování potřebných závazných stanovisek a vyjádření pro potřeby povolovacích procesů.
 • Zajišťování výpočtu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, jejich evidence, zpracování návrhů na odpis zásob, včetně jejich projednání.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21464 - Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.