Přeskočit navigaci

Kominík

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných skutečností z průběhu spalování navrhuje řešení optimalizace spalovacího procesu.

Činnosti

 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ve výškách a požární ochrany.
 • Měření hodnoty vypouštěných látek ve spalinách, vyhodnocení účinnosti spalovacího procesu.
 • Návrhy a posouzení návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Posuzování provozuschopnosti spalinových cest a bezpečnosti při jejich obsluze a údržbě.
 • Provozní kontrola a kontrola průchodnosti všech druhů spalinových cest.
 • Stavba a opravy komínů a kouřovodů, instalace komínových vložek a připojování spotřebičů paliv.
 • Tahové, tlakové a kouřové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti.
 • Výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu ke konkrétnímu spotřebiči paliv a předepsanému palivu.
 • Zjišťování závad spalinových cest, určování způsobu jejich odstranění.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Zpracování zprávy o měření vypouštěných látek, vyhodnocení účinnosti spalování a o provedených činnostech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání