Přeskočit navigaci

Samostatný referenční knihovník

Charakteristika

Samostatný referenční knihovník zprostředkovává uživatelům fyzickou nebo virtuální formou knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku. Vytváří analytické, metodické a pracovní pomůcky pro provoz referenčních služeb na pracovišti a spolupracuje v systému knihoven na tvorbě nástrojů a metodik ke zpřístupnění knihovnických a informačních služeb vlastní knihovny i uživatelům jiných knihoven.

Činnosti

 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Komplexní zpracování složitých požadavků pro kopírovací a reprografické služby.
 • Konzultace o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Příprava a realizace činností v oblasti public relations a marketingu služeb knihovny.
 • Příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Samostatná prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Samostatná příprava a poskytnutí vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků.
 • Samostatná tvorba a využití interních databází.
 • Samostatné poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Samostatné poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Samostatné vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů včetně adekvátní korespondence s uživateli, právním zastoupením, případně dalšími relevantními subjekty.
 • Samostatné vedení statistik poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich vyhodnocování ve vazbě na analýzu informačních potřeb a požadavků uživatelů.
 • Samostatné vyhledání a formulace odpovědí na složitější informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sestavení složitých rešerší.
 • Spolupráce s partnery knihovny.
 • Spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.
 • Stanovení profilu; tvorba, aktualizace a rozmístění fondů knihovny ve vazbě na knihovnické a informační služby.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli knihovny.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2622 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 24 383
26220 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.