Přeskočit navigaci

Referenční knihovník

Charakteristika

Referenční knihovník zprostředkovává uživatelům knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku, vede evidenci referenčních dotazů, vyhodnocuje zpětnou vazbu kvality knihovnických a informačních služeb pro uživatele vlastní knihovny i celého systému.

Činnosti

 • Bibliograficko-lokační zpracování požadavků na meziknihovní služby, ukládání a vyhledání dat v provozovaných databázích.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům.
 • Informování uživatelů o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Instruktáže a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Komunikace (osobní, písemná, telefonická) s uživateli.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí meziknihovních služeb (informačních, výpůjčních, reprografických).
 • Poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery knihovny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání