Přeskočit navigaci

Technickoadministrativní pracovník

Charakteristika

Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

Činnosti

 • Formátování textů do předepsaných šablon a grafická úprava dokumentu.
 • Manipulace s písemnostmi a poštovními zásilkami včetně jejich evidence.
 • Obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací techniky.
 • Opisování rukopisů a textů, psaní textů podle zvukového záznamu anebo diktátu.
 • Předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.
 • Vedení jednoduchých přehledů, statistik a evidencí.
 • Vedení spisové evidence, vč. utajovaných skutečností a údajů chráněných dle příslušných právních norem.
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
 • Vykonávání jednoduchých administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí.
 • Zajišťování chodu podatelny.
 • Zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.