Přeskočit navigaci

Lesní technik lesník pro pěstební činnost

Charakteristika

Lesní technik lesník pro pěstební činnost organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku, zejména činnosti spojené s výchovou a ochranou lesa, přípravou půdy a zalesňováním.

Činnosti

  • Kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, dodržování interních pokynů.
  • Nakládání s chemickými látkami a přípravky.
  • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
  • Přebírání a předávání pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
  • Příprava a organizace prací v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku např.: vyklizování ploch po těžbě dříví, přípravy půdy pro obnovu lesa, přirozené obnovy lesa, zalesňování, hnojení, ožínání a vysekávání plevelných dřevin.
  • Řešení reklamací spojených s pěstební činností.
  • Vedení evidence vykonávaných pěstebních činností, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
  • Zajišťování a organizace výchovy a ochrany lesních porostů, obranných opatření, rozčleňování a zpřístupňování lesních porostů, údržby lesní dopravní sítě a majetkových hranic, rekonstrukce lesních porostů.
  • Zajišťování vhodných materiálů pro výkon jednotlivých pěstebních činností.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3143 - Technici v oblasti lesnictví 27 610 23 409
31430 - Technici v oblasti lesnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.