Přeskočit navigaci

Technik pro recyklaci

Charakteristika

Technik pro recyklaci řídí, zajišťuje a kontroluje technologické procesy při zpracování recyklovatelných materiálů a výrobků s ukončenou životností na druhotné suroviny, řídí a koordinuje činnosti pracovníků při recyklačních procesech a plnění legislativních nároků na tyto činnosti.

Činnosti

 • Kontrola provozní dokumentace k recyklačním procesům, materiálům, druhotným surovinám a nevyužitelným odpadům.
 • Koordinace manipulace, skladování a dopravy provozních materiálů, odpadů a druhotných surovin.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
 • Spolupráce na tvorbě účetních, evidenčních dokumentů a výkazů podle platných předpisů.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS).
 • Spolupráce na změnách postupů a technologií v recyklačním zařízení.
 • Spolupráce při zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) recyklačních zařízení.
 • Zajištění bezpečného a správného provozu recyklačního zařízení, kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životného prostředí při recyklaci odpadů a druhotných surovin.
 • Zpracování manipulačních a provozních řádů recyklačního zařízení v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Zpracovávání bilance materiálových toků v organizaci.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání