Přeskočit navigaci

Technik pro recyklaci

Charakteristika

Technik pro recyklaci řídí, zajišťuje a kontroluje činnosti při zpracování materiálů a výrobků s ukončenou životností na druhotné suroviny a řídí a koordinuje činnosti pracovníků pro recyklaci.

Činnosti

 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu její kontrolní činnosti.
 • Příprava podkladů pro návrh změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu recyklace a odpadového hospodářství (OH).
 • Řízení a kontrola pracovníků recyklačního zařízení.
 • Spolupráce na návrhu změn postupů a technologií recyklačního zařízení.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska recyklačních technik a technologií.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů recyklačního zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Zajištění bezpečného a správného provozu recyklačního zařízení.
 • Zajištění dopravy a přepravy materiálů.
 • Zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro plnou provozuschopnost recyklačního zařízení.
 • Zpracování provozní dokumentace k provedeným činnostem, materiálům, druhotným surovinám a nevyužitelným zůstatkům a vystavených účetních dokumentů pro potřeby organizace a pro plnění požadavků právních předpisů na evidenci a hlášení a podle smluv s odběrateli.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 23 352 24 672
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 490

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání