Přeskočit navigaci

Manažer první linie

Charakteristika

Manažer první linie vede pracovní kolektiv, zabezpečuje plánování uložených pracovních úkolů, koordinuje spolupráci členů kolektivu, kontroluje plnění přidělených úkolů a vyhodnocuje jejich výsledky.

Činnosti

 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad tím, aby jednotliví pracovníci měli pro plnění jim uložených dílčích úkolů všechny potřebné vstupy a informace, i nad tím, aby pro jejich plnění disponovali k tomu nezbytnými profesními kompetencemi.
 • Hodnocení plnění standardů pracovního výkonu i dodržování stanovených norem pracovního chování jednotlivými členy pracovního kolektivu včetně dohledu nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Informování všech členů pracovního kolektivu o přidělených pracovních úkolech, o podmínkách jejich plnění a o jejich vazbách na působení dalších pracovních kolektivů v organizaci.
 • Kontrola výkonu pracovních činností jednotlivých členů pracovního kolektivu.
 • Motivování členů pracovního kolektivu k vysokým pracovním výkonům i ke zvyšování jejich profesní kvalifikace.
 • Navrhování personálních změn ve skladbě pracovního kolektivu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos na nich získaných informací do pracovního kolektivu.
 • Prezentace výsledků jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům pracovního kolektivu a stanovování cílů, které musí být jejich plněním zabezpečeny.
 • Rozhodování o provádění korekčních zásahů, zaměřených na eliminaci kontrolou zjištěných neshod; zdůraznění aplikace postupů systému managementu kvality při jejich odstraňování.
 • Rozpracování plánu postupu plnění uložených pracovních úkolů jejich rozčleněním do souboru vzájemně provázaných dílčích úkolů.
 • Řešení interpersonálních konfliktů uvnitř pracovního kolektivu i sporů s manažery a členy jiných pracovních kolektivů v organizaci.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Specifikace změn v metodách i postupech plnění pracovních úkolů (oproti dříve prováděným) a s tím souvisejících změn v hodnocení dosahovaných pracovních výsledků i způsobů jejich odměňování.
 • Stanovování standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Určování metod a pracovní postupů plnění přidělených pracovních úkolů, stanovování forem vzájemné spolupráce členů pracovního kolektivu a zabezpečování logické i časové návaznosti plnění vzájemně provázaných dílčích úkolů.
 • Vyjednávání podmínek pro účinné plnění nových úkolů a obhajoba zájmů jím vedeného kolektivu.
 • Vytváření podmínek pro zaškolení nových pracovníků i pro jejich bezkonfliktní začlenění do pracovního kolektivu.
 • Zpracování podkladů pro odměňování jednotlivých pracovníků.
 • Zprostředkovávání spolupráce s ostatními pracovními kolektivy v organizaci.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání