Přeskočit navigaci

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Charakteristika

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pečuje o dítě nebo děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.

Činnosti

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Jednorázové a pravidelné hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Jednorázové a pravidelné hlídání dětí ve své domácnosti.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Uvedení zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech 00 17 205
53112 - Pracovníci péče o děti v domácnostech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.