Přeskočit navigaci

Asanační pracovník bez fumigantů

Charakteristika

Asanační pracovník bez fumigantů pomocí fyzikálních, chemických, biologických nebo kombinovaných metod a přípravků potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy.

Činnosti

 • Hubení a omezování přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
 • Potlačování výskytu plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru vhodnými prostředky a metodami.
 • Používání biocidních a pesticidních přípravků nebo jiných prostředků, které nejsou klasifikovány jako toxické či vysoce toxické.
 • Provádění dezinsekce a deratizace v obytných, administrativních a hospodářských budovách a zařízeních, v objektech živočišné výroby, v zemědělských a potravinářských objektech.
 • Sledování výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
 • Zabezpečení stavebních konstrukcí před biotickými činiteli včetně ptáků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75440 - Hubitelé škůdců 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.