Přeskočit navigaci

Administrátor pohřebiště

Charakteristika

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Činnosti

 • Dozor nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště.
 • Oznamování konce nájmu hrobových míst dosavadním uživatelům dle odpovídajícího zákona.
 • Povolování a zajišťování pohřbívání lidských pozůstatků nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Správa a údržba veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků.
 • Uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.
 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště.
 • Výběr tržeb za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené.
 • Zabezpečení souhrnu úkonů po skončení nájmu hrobového místa.
 • Zajišťování doplňkových služeb a obslužných činností.
 • Zpracování návrhů na stanovení cen nájmu hrobového místa a služeb s nájem spojených dle zásad cenové regulace, je li předepsaná.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání