Přeskočit navigaci

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin

Charakteristika

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje plnění povinností vyplývajících z právních a podnikových předpisů na úseku ochrany životního prostředí v organizaci provádějící těžbu a úpravy nerostných surovin.

Činnosti

 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti ekologie.
 • Metodické řízení a kontrola pracovníků zabezpečující činnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Oznamování ukončení provozu zdrojů a zahájení provozu nových zdrojů znečištění příslušným úřadům státní správy.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, prevenci a odstraňování havárií.
 • Spolupráce na vyplňování statistických výkazů ČSÚ a výkazů úřadům státní správa a samosprávy.
 • Tvorba a aktualizace plánu podnikových ekologických opatření.
 • Účast na prověrkách orgánů státní správy a samosprávy oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Zajišťování a obnovování vodohospodářských povolení na odběry vod a k vypouštění odpadních vod.
 • Zajišťování aktualizace interních směrnic včetně seznamu platných předpisů.
 • Zajišťování měření emisí v termínech daných platnými předpisy.
 • Zajišťování měření kvality odpadních a jiných vod.
 • Zajišťování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady u příslušných úřadů státní správy.
 • Zpracování rozborů a odborných stanovisek pro vedení společnosti.
 • Zpracování stanoviska pro správní řízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.