Přeskočit navigaci

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin

Charakteristika

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin koordinuje přípravu a realizaci báňských investic a investičních celků v organizaci.

Činnosti

  • Dozorování průběhu realizace investičních akcí po stránce technické, stavební, kvality, finančních nákladů a stanovených termínů.
  • Jednání s dodavateli.
  • Kontrola dodržování báňských předpisů, předpisů BOZP, PO a ostatních směrnic a závazných pracovních postupů.
  • Kontrola jakosti a úplnosti investičních dodávek a prací v souladu s dokumentací, uzavřenými smlouvami a ostatními závaznými předpisy.
  • Příprava podkladů pro hodnocení efektivnosti investic.
  • Příprava podkladů pro projektování, územní řízení a stavební povolení.
  • Příprava podkladů pro vypracování investičních záměrů, spolupráce při sestavování plánů pořizování investic
  • Spolupráce při zabezpečování investiční výstavby s technickými útvary organizace.
  • Vypracování podkladů pro zkušební provoz, kolaudaci a převedení do základních prostředků.
  • Zodpovědnost za správnost údajů v předkládaných dokumentech.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31174 - Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.