Přeskočit navigaci

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin zpracovává koncepce a metody řízení jakosti a kontroluje dodržování norem v organizaci provádějící dobývání nerostů a jejich úpravu.

Činnosti

 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola dodržování kvalitativních parametrů ve výrobě a expedici.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshod.
 • Koordinace oblasti dalšího vzdělávání pracovníků organizace.
 • Koordinace tvorby strategických cílů a koncepce systémů řízení jakosti a jejich vyhodnocování.
 • Plánování a provádění interních auditů systému managementu.
 • Řízení a metodické vedení pracovníků kontroly jakosti.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti v organizaci.
 • Spolupráce na řešení reklamačních řízení a na vyřizování stížností zákazníků.
 • Spolupráce při řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.
 • Spolupráce s metrologem na zabezpečování plnění metrologických požadavků vycházejících z norem ČSN ISO, případně dalších předpisů.
 • Spolupráce s pracovníkem zajišťujícím technickou normalizaci.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21465 - Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.