Přeskočit navigaci

Referent specialista vládní protikorupční politiky

Charakteristika

Referent specialista koordinace vládní protikorupční politiky se podílí na tvorbě a realizaci koncepce vládní protikorupční politiky včetně zajišťování meziresortní koordinace.

Činnosti

  • Koordinační a metodická činnost při projednávání a řešení věcných problémů týkajících se protikorupčních opatření v podmínkách územních samosprávných celků.
  • Koordinační činnost při plnění úkolů souvisejících s aktivitami zaměřenými na boj proti korupci v rámci správního úřadu.
  • Koordinační činnost při plnění úkolů ústředních správních úřadů souvisejících s aktivitami zaměřenými na boj proti korupci.
  • Provádění srovnávacích analýz a aplikace zkušeností evropských zemí v oblasti protikorupčních opatření.
  • Tvorba (podíl na tvorbě) podkladů a materiálů pro činnost mezinárodních pracovních skupin s protikorupčním zaměřením včetně zastupování úřadu v těchto skupinách.
  • Tvorba (příprava) zásadních věcných stanovisek pro vládu (vedení ústředního správního úřadu) k navrhovaným legislativním úpravám z hlediska jejich souladu se strategií vlády v boji proti korupci ve spolupráci s ústředními správními úřady.
  • Tvorba koncepčních materiálů na úseku protikorupčních opatření.
  • Zpracovává návrhy věcných řešení a právních úprav na úseku boje proti korupci včetně návrhů opatření vedoucích ke snížení korupce a vykonává související analytickou a rozborovou činnost.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.