Přeskočit navigaci

Referent specialista kvality veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista kvality veřejné správy vykonává koncepční, legislativní, právní a metodické činnosti v oblasti systému veřejné správy. Podílí na přípravě koncepčních a strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě a na implementaci moderních metod řízení kvality ve veřejné správě, na posílení vzájemných vazeb mezi uživateli a poskytovateli veřejné správy z hlediska kvality veřejné správy.

Činnosti

  • Metodické zajišťování konzultací s veřejností a implementace metod řízení kvality do veřejné správy, zejména modelu CAF, Benchmarkingu a Charty občana, včetně zajišťování odborných seminářů a proškolování pro pracovníky státní správy i samosprávy.
  • Příprava strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě a k posílení transparentnosti a otevření jejího výkonu občanovi. Vytváření pravidel pro systematické zapojování odborné i laické veřejnosti do tvorby vládních dokumentů a získávání co možná nejširšího spektra názorů na řešené problémy.
  • Tvorba a aktivizace opatření k zajišťování veřejné správy na klientském principu a vytváření zpětné vazby mezi uživateli a poskytovateli veřejné služby.
  • Tvorba a aktivizace opatření k zavádění kvality ve veřejné správě.
  • Tvorba opatření v oblasti zlepšování komunikace ve veřejné správě směřujících k zajištění synergických efektů mezi různými úrovněmi veřejné správy.
  • Zajišťování a koordinace plnění úkolů ČR ve vztahu k EU a dalším mezinárodním organizacím v oblasti kvality veřejné správy.
  • Zajišťování přípravy, metodického usměrňování a koordinace zavádění metod řízení kvality ve veřejné správě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.