Přeskočit navigaci

Referent specialista reformy regulace

Charakteristika

Referent specialista reformy regulace provádí systematická hodnocení pozitivních a negativních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů do oblasti hospodářské, sociální, environmentální, podnikatelského prostředí a jiných oblastí a podílí se na přípravě koncepčních a strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě.

Činnosti

  • Koordinace plnění úkolů ČR ve vztahu k EU a dalším mezinárodním organizacím v oblasti reformy regulace.
  • Podíl na tvorbě koncepcí a strategických materiálů směřujících k zajištění větší efektivity procesů ve veřejné správě.
  • Podíl na tvorbě koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností, jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
  • Příprava koncepčních a metodických materiálů v oblasti reformy regulace.
  • Příprava průřezových koncepcí v oblasti zefektivňování veřejné správy a zabezpečení koordinace jejich přípravy v rámci ústředních správních úřadů.
  • Systematické hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální a tvorba podkladů pro politická rozhodnutí o přijetí či nepřijetí navrhovaných právních úprav, přehodnocení, úpravu či zrušení stávající úpravy.
  • Zabezpečení spolupráce s ústředními správními úřady při tvorbě právních předpisů z hlediska implementace metody RIA.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.