Přeskočit navigaci

Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků

Charakteristika

Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků se podílí na provádění, organizování a vyhodnocování kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků včetně zpracovávání návrhů opatření, vyřizuje stížnosti, podání a petice občanů souvisejících s územní samosprávou, podílí se na sjednocování právního prostředí kontroly prováděné orgány veřejné správy a vykonává další související činnosti.

Činnosti

  • Analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změn právního stavu a změn rozsahu právní regulace.
  • Organizace a zajišťování metodických a koordinačních porad se zástupci ministerstev a územních samosprávných celků.
  • Organizace, koordinace a usměrňování kontroly na vybraných úsecích působnosti územních samosprávných celků prováděných ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy, vyhodnocuje jejich výsledky a zpracovává návrhy potřebných opatření.
  • Podíl na tvorbě celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy, podíl na tvorbě nové právní úpravy a úprav stávajících právních předpisů.
  • Provádění kontrol nad výkonem samostatné působnosti územních samosprávných celků.
  • Provádění kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy, kontroly dodržování usnesení a opatření vlády v činnosti příslušných orgánů kraje a hlavního města Prahy, kontroly poskytování odborné pomoci krajských úřadů obcím.
  • Vyřizování stížností, podání a petice fyzických a právnických osob souvisejících s územní samosprávou.
  • Zabezpečování metodické pomoci a spolupráce s ostatními ústředními správními úřady při jejím zajišťování pro územní samosprávné celky související s působností na úseku kontroly.
  • Zabezpečování metodické pomoci při vyřizování stížností, podnětů a petic.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.