Přeskočit navigaci

Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista - analytik rozvoje územní veřejné správy vykonává činnosti k zabezpečení optimálních podmínek pro výkon působnosti územních samosprávných celků z hlediska jejich celkového systémového zabezpečení, zejména se zaměřením na ekonomickou, finanční a technickou problematiku.

Činnosti

  • Celostátní koordinace a mezirezortní spolupráce při plnění úkolů na úseku efektivního výkonu veřejné správy na krajské a obecní úrovni.
  • Komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních věcných a ekonomických stanovisek k návrhům předkládaným vládě ve věci zabezpečení výkonu státní správy v území.
  • Podíl na tvorbě koncepce rozvoje územní veřejné zprávy včetně podílu na tvorbě nové právní úpravy.
  • Tvorba analytických podkladů se zaměřením na ekonomickou a finanční problematiku spojenou se zajištěním přeneseného výkonu státní správy v územních samosprávných celcích včetně návrhu potřebných opatření na územní i celostátní úrovni.
  • Tvorba koncepce příspěvku na výkon státní správy pro obce a kraje včetně přípravy souvisejících analytických materiálů.
  • Tvorba materiálů založených na srovnávací analýze podmínek pro výkon působnosti územních samosprávných celků.
  • Výkon související analytické, rozborové a koncepční činnosti, návrh opatření, podíí na tvorbě nové právní úpravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24222 - Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy 00 35 730

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.