Přeskočit navigaci

Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy se podílí na tvorbě a realizaci koncepce vývoje systému veřejné správy.

Činnosti

 • Celostátní koordinace a mezirezortní spolupráce při plnění úkolů na úseku zabezpečení optimálních podmínek pro výkon působnosti územních samosprávných celků.
 • Celostátní koordinace a mezirezortní spolupráce při plnění úkolů v úrovni ústřední státní správy v oblasti reformy územní veřejné správy.
 • Komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních věcných stanovisek k návrhům předkládaným vládě ve věci rozvoje územní veřejné správy, územního členění státu a návrhům souvisejícím.
 • Příprava materiálů založených na srovnávací analýze a aplikaci zkušeností evropských zemí v oblasti organizace, územního uspořádání a racionalizace veřejné správy.
 • Tvorba a posuzování návrhů programů a koncepcí vývoje systémů státní správy a samosprávy.
 • Tvorba a posuzování záměrů věcného řešení v oblasti realizace rozvoje územní veřejné správy a zajišťování související koordinační činnosti.
 • Tvorba koncepce rozvoje územní veřejné zprávy.
 • Tvorba stanovisek do věcných návrhů řešení v dílčích etapách rozvoje územní veřejné správy.
 • Výkon státní správy a zajišťování úkolů ve věcech územního členění státu.
 • Zabezpečení komplexních programů a postupných kroků nezbytných k praktickému uskutečnění koncepčních a reformních změn fungování územní veřejné správy.
 • Zpracování návrhů věcných řešení a právních úprav územního členění státu, výstavby a působnosti územních orgánů veřejné správy včetně finančních souvislostí týkajících se územní veřejné správy, aplikace racionalizačních opatření, uplatňování moderních trendů a mezinárodních poznatků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.