Přeskočit navigaci

Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků

Charakteristika

Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků provádí státní dozor nad zákonností v činnosti územních samosprávných celků, zejména dozor nad zákonností vyhlášek a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků v oblasti samostatné působnosti, a zpracovává návrhy souvisejících právních úkonů a podání k nápravě nezákonnosti. Vytváří a poskytuje příslušnou metodiku a vykonává další související činnosti.

Činnosti

 • Analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změn právního stavu a změn rozsahu právní regulace.
 • Podíl na kontrolách přenesené působnosti krajských úřadů a na kontrolách výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků a řešení stížností.
 • Podíl na tvorbě metodických materiálů pro výkon dozoru.
 • Podíl na tvorbě návrhů právních předpisů s celostátní působností.
 • Poskytování odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům při tvorbě jejich právních aktů.
 • Tvorba (podíl na tvorbě) návrhů právních předpisů s celostátní působností, jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních stanovisek k těmto předpisům.
 • Tvorba metodických materiálů pro výkon působnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů.
 • Výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a jiných opatření orgánů obcí, krajů a hl. m. Prahy v oblasti samostatné působnosti a zpracovávání návrhů dozorových opatření.
 • Zabezpečování agendy a úkolů správců obcí (nebo úkolů správce konkrétní obce na základě jmenování) v zákonem stanovených případech.
 • Zpracování rozhodnutí o pozastavení účinnosti právních předpisů a usnesení orgánů územních samosprávných celků a návrhů na jejich zrušení Ústavnímu soudu a krajským soudům.
 • Zpracovávání a podávání výkladu k právním předpisům z oblasti systému veřejné správy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.