Přeskočit navigaci

Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy vytváří celostátní koncepci systému kontroly ve veřejné správě a podílí se na její realizaci v platné právní úpravě a praxi. Výrazný podíl jeho činnosti spočívá v zabezpečování celostátní koordinace, usměrňování, výkonu a vyhodnocování kontroly a dozoru ve vztahu k územním samosprávným celkům a poskytování odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům v souvisejících záležitostech.

Činnosti

  • Organizace, koordinace, usměrňování a výkon kontroly výkonu působnosti územních samosprávných celků, vyhodnocování jejich výsledků a zpracovávání návrhů potřebných opatření, mimo jiné pro jednání vlády ČR.
  • Poskytování odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům při tvorbě jejich právních aktů.
  • Spolupráce s jinými ústředními orgány státní správy na úseku kontroly výkonu působnosti územních samosprávných celků.
  • Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy, podíl na tvorbě nové právní úpravy a úprav stávajících právních předpisů v souvisejících záležitostech.
  • Výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a jiných opatření orgánů obcí, krajů a hl. m. Prahy v oblasti samostatné působnosti a zpracovávání návrhů dozorových opatření, rozhodnutí o pozastavení účinnosti právních předpisů a usnesení orgánů územních samosprávných celků a návrhů na jejich zrušení příslušným soudům.
  • Vyřizování stížností, podání a petic fyzických a právnických osob souvisejících s územní samosprávou.
  • Zabezpečování metodické pomoci a spolupráce na úrovni ústřední státní správy při zajišťování komplexní metodické pomoci pro územní samosprávné celky na úseku kontroly a v návaznosti na výsledky kontrol.
  • Zabezpečování metodické pomoci územním samosprávným celkům při vyřizování stížností, podnětů a petic.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.