Přeskočit navigaci

Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy

Charakteristika

Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy vytváří koncepce na úseku správy a rozvoje systému veřejné správy a podílí se na jejich realizaci v platné právní úpravě a praxi.

Činnosti

 • Odborné zajišťování agendy a právních záležitostí týkajících se rozpouštění a svolávání zastupitelstev obcí, krajů a hl. m. Prahy v zákonem stanovených případech včetně jednání před soudy ve věcech žalob územních samosprávných celků proti rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva.
 • Odborné zajišťování agendy související s vyjadřováním vlády k žádostem obcí o ustavení městem nebo městysem.
 • Poskytování odborné a metodické pomoci územním samosprávným celkům při výkonu jejich působnosti.
 • Provádění analýzy právního a skutkového stavu a tvorba návrhů zákonných úprav na úseku poskytování informací v oblasti veřejné správy.
 • Provádění analýzy právního a skutkového stavu a tvorba návrhů zákonných úprav postavení, kompetencí a činnosti územních samosprávných celků.
 • Tvorba a posuzování programů vývoje, koncepcí a věcných záměrů ve věcech celostátního systému veřejné správy včetně systému územní veřejné správy.
 • Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané všemi orgány veřejné správy a s tím související legislativy.
 • Tvorba koncepcí systému veřejné správy, zejména se zaměřením na celostátní systém veřejné správy včetně systému územní veřejné správy, jeho správu a rozvoj, podíl na jejich realizaci v platné právní úpravě a praxi.
 • Tvorba návrhů právních úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky, zejména se zaměřením na celostátní systém veřejné správy, jeho správu a rozvoj, jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády a v rámci meziresortních připomínkových řízení.
 • Usměrňování činnosti správců obcí.
 • Zajišťování meziresortní spolupráce na úseku tvorby koncepcí a realizace systému veřejné správy v platné právní úpravě.
 • Zajišťování odborných a koordinačních činností při vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
 • Zpracovávání výkladových stanovisek k právním předpisům a metodická činnost k aplikaci právních předpisů z oblasti systému veřejné správy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24228 - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje 00 36 863

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.