Přeskočit navigaci

Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě

Charakteristika

Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě zajišťuje výkon státní správy v oblasti veřejné vnitrostátní osobní dopravy dle zákona včetně státního odborného dozoru nebo na úrovni ÚSC zajišťuje dozorové a kontrolní činnosti použití finančních prostředků na dopravní obslužnost a poskytování žákovského jízdného a koordinování jízdních řádů veřejné dopravy.

Činnosti

 • Harmonizace ekonomických podmínek jednotlivých druhů veřejné dopravy při zapojení do integrovaných dopravních systémů a při zajišťování celostátního informačního systému o jízdních řádech, včetně řešení krizových situací.
 • Kontrola použití finančních prostředků k zajištění poskytování žákovského jízdného dle zákona o silniční dopravě.
 • Kontrola použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti.
 • Kontrola správnosti poskytování veřejné podpory ve veřejné silniční osobní dopravě.
 • Koordinace jízdních řádů veřejné dopravy.
 • Projednávání návrhů obecních úřadů na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné dopravě.
 • Příprava podkladů pro uzavření smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti.
 • Samostatně rozhoduje v odvolacím řízení proti rozhodnutím dopravních úřadů ve věcech silniční osobní dopravy.
 • Spolupráce s dopravními úřady k zajištění jednotného postupu výkonu státní správy a státního odborného dozoru v linkové osobní dopravě.
 • Spolupráce s územními orgány a orgány územní samosprávy při realizaci dopravních systémů ve městech a regionech.
 • Tvorba plánů dopravní obsluhy území, včetně standardů ve veřejné silniční osobní dopravě.
 • Ukládání pokut za porušení zákona.
 • Výkon funkce dopravního úřadu v oblasti linkové osobní dopravy v kraji.
 • Výkon státního odborného dozoru v celém rozsahu působnosti dopravního úřadu z pohledu dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o silniční dopravě.
 • Zajišťování vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů a jejich propojení s drážní dopravou.
 • Zpracování protokolů a zápisů z kontrol státního odborného dozoru.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.