Přeskočit navigaci

Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy

Charakteristika

Odborný pracovník výkonu silniční dopravy provádí výkon státní správy v silniční nákladní dopravě v kraji, vykonává funkce dopravního úřadu a provádí státní odborný dozor v silniční dopravě.

Činnosti

 • Dohled nad dopravci, odesílateli nebo řidiči zda dodržují podmínky a plní povinnosti, stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle koncesní listiny nebo povolení.
 • Evidence počtu dopravců silniční dopravy, počtu vozidel a jejich finanční způsobilosti.
 • Kontrola ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Ověřování a provádění prověrek dobré pověsti dopravců.
 • Ověřování finanční způsobilost dopravců vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy.
 • Plnění funkcí dopravního úřadu ve smyslu zákona o silniční dopravě.
 • Provádění státního odborného dozoru ve správním obvodu kraje ve všech věcech, které náleží kraji dle zákona o silniční dopravě.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech provozování silniční dopravy dle zákona o silniční dopravě.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Vydávání eurolicencí, opisy eurolicencí a osvědčení řidiče.
 • Vydávání písemných potvrzení o finanční způsobilosti dopravců.
 • Vydávání stanovisek ke koncesím a ke změnám údajů ve stanoviscích.
 • Výkon státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.