Přeskočit navigaci

Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy

Charakteristika

Odborný pracovník výkonu silniční dopravy provádí výkon státní správy v silniční nákladní dopravě v kraji, vykonává funkce dopravního úřadu a provádí státní odborný dozor v silniční dopravě.

Činnosti

 • Dohled nad dopravci, odesílateli nebo řidiči zda dodržují podmínky a plní povinnosti, stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle koncesní listiny nebo povolení.
 • Evidence počtu dopravců silniční dopravy, počtu vozidel a jejich finanční způsobilosti.
 • Kontrola ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Ověřování a provádění prověrek dobré pověsti dopravců.
 • Ověřování finanční způsobilost dopravců vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy.
 • Plnění funkcí dopravního úřadu ve smyslu zákona o silniční dopravě.
 • Provádění státního odborného dozoru ve správním obvodu kraje ve všech věcech, které náleží kraji dle zákona o silniční dopravě.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech provozování silniční dopravy dle zákona o silniční dopravě.
 • Rozhodování v odvolacím řízení ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Vydávání eurolicencí, opisy eurolicencí a osvědčení řidiče.
 • Vydávání písemných potvrzení o finanční způsobilosti dopravců.
 • Vydávání stanovisek ke koncesím a ke změnám údajů ve stanoviscích.
 • Výkon státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.