Přeskočit navigaci

Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení

Charakteristika

Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků na centrální úrovni samostatně rozhoduje o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích a ostatních přestupcích na úseku dopravy a metodicky z pozice Ministerstva dopravy řídí krajské úřady, na úrovni kraje zabezpečuje výkon odvolacího řízení v přestupkové agendě, v dopravně správních agendách, včetně zastupování kraje v jednáních u soudu.

Činnosti

  • Metodika a kontrola vůči krajským úřadům, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům s rozšířenou působností v přestupkové agendě.
  • Poskytování odborné a metodické pomoci obcím na území kraje při výkonu přenesené působnosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství dle příslušných zákonů.
  • Přezkoumávání rozhodnutí dle zákona o krajích vydaná Magistráty statutárních měst a obecními úřady obcí na území kraje (kontrola přenesené působnosti).
  • Rozhodování v odvolacím řízení a o mimořádných opravných prostředcích v dopravě a silničním hospodářství dle příslušných zákonů.
  • Samostatné rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti Ministerstva dopravy a ústředních správních orgánů.
  • Samostatné zajišťování přestupkové agendy v odvolacím řízení přestupků v dopravě a silničním hospodářství.
  • Zabezpečování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně nebo orgány městské části včetně pověřování podřízených správních úřadů projednáním a rozhodnutím.
  • Zastupování veřejných zájmů v soudních sporech při výkonu komplexních právních činností.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33438 - Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy 00 32 963

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.