Přeskočit navigaci

Sestra pro transfuzní službu

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro transfuzní službu samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty v oboru transfuzní služba.

Činnosti

 • Hodnocení kvality žilního vstupu pro mimotělní oběh.
 • Informování dárců krve nebo pacientů o možných nežádoucích účincích při odběru plné krve nebo jejích složek, přístrojových autologních odběrech, aferetických odběrech, léčebné plazmafereze a jejich prevenci.
 • Podávání antikoagulačních roztoků a jiných léčiv do žíly podle druhu aferetického odběru.
 • Podílení se na výrobě transfuzních přípravků při dodržení zásad správné výrobní praxe, zejména při získávání krve a jejích složek, jejich zpracování, označování, kontrole, skladování, balení, přepravě a výdeji a při vedení dokumentace o těchto činnostech, vše pod odborným dohledem farmaceuta nebo jiné kvalifikované osoby odpovědné za výrobu léčiv podle zvláštního právního předpisu.
 • Provádění opakované venepunkce a výměny přístrojů při vzniku náhlé závažné technické komplikace během separace krevních elementů.
 • Provádění speciálních odběrů na separátorech krevních elementů podle požadavků klinických pracovišť, zejména separaci periferních kmenových buněk a odběry granulocytů na základě indikace lékaře.
 • Provádění venepunkce a napojení pacientů na mimotělní oběh včetně odběrů požadovaných vzorků pro povinná vyšetření.
 • Příprava speciálního zdravotnického materiálu k jednotlivým aferetickým odběrům.
 • Příprava vybavení a pacientů před zavedením žilního katétru pro aferetický odběr.
 • Rozpoznávání technických komplikací.
 • Sledování, dokumentace a analýza získaných údajů během separace a po separaci.
 • Ukončování separace a hodnocení stavu klientů bezprostředně po ukončení separace, péče o žilní vstup po separaci.
 • Zadávání parametrů pomocí hemokalkulátoru pro jednotlivé aferetické odběry.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání