Přeskočit navigaci

Sestra pro pracovně-lékařskou péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro pracovně-lékařskou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, v oboru práce sestry v pracovním lékařství.

Činnosti

 • Edukace pracovníků, podílení se na výchově a školení zaměstnanců především v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně školení v poskytování první pomoci.
 • Identifikace rizikových faktorů pracovních podmínek.
 • Organizace a administrativní zajišťování dispenzární péče.
 • Podílení se na hodnocení zdravotního stavu pracovníků.
 • Podílení se na hodnocení zdravotních rizik při práci a na hodnocení kvality pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska fyzické i duševní zátěže.
 • Podílení se na prevenci onemocnění vznikajících v souvislosti s výkonem práce.
 • Provádění dohledu nad zdravím pracovníků.
 • Provádění poradenství ve vztahu ke zdravým pracovním podmínkám a ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
 • Provádění poradenství z hlediska požadavků ergonomie a hygieny práce.
 • Příprava a organizace preventivních vyšetření, zvaní pacientů na kontrolní vyšetření.
 • Příprava a realizace projektů podpory zdraví ve vztahu k pracovním podmínkám.
 • Sledování pracovní neschopnosti pracovníků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.