Přeskočit navigaci

Sestra pro pracovně-lékařskou péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro pracovně-lékařskou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, v oboru práce sestry v pracovním lékařství.

Činnosti

 • Edukace pracovníků, podílení se na výchově a školení zaměstnanců především v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně školení v poskytování první pomoci.
 • Identifikace rizikových faktorů pracovních podmínek.
 • Organizace a administrativní zajišťování dispenzární péče.
 • Podílení se na hodnocení zdravotního stavu pracovníků.
 • Podílení se na hodnocení zdravotních rizik při práci a na hodnocení kvality pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska fyzické i duševní zátěže.
 • Podílení se na prevenci onemocnění vznikajících v souvislosti s výkonem práce.
 • Provádění dohledu nad zdravím pracovníků.
 • Provádění poradenství ve vztahu ke zdravým pracovním podmínkám a ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
 • Provádění poradenství z hlediska požadavků ergonomie a hygieny práce.
 • Příprava a organizace preventivních vyšetření, zvaní pacientů na kontrolní vyšetření.
 • Příprava a realizace projektů podpory zdraví ve vztahu k pracovním podmínkám.
 • Sledování pracovní neschopnosti pracovníků.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.