Přeskočit navigaci

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby

Charakteristika

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů zajišťuje na úrovni Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně dalších ministerstev a ostatních orgánů státní správy vztahy České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ekonomické diplomacie a mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.

Činnosti

  • Koordinuje a analyzuje vztahy ČR s jiným státem či skupinou států a s mezinárodními vládními organizacemi v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce.
  • Koordinuje diplomatické vztahy ČR v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, včetně oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Koordinuje naplňování závazků ČR vůči jinému státu či skupině států a závazků ČR z mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Sleduje a vyhodnocuje legislativní změny v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, jež mají vliv na hospodářskou spolupráci ČR se zahraničím.
  • Tvoří koncepci zahraniční politiky ČR v oblasti dvoustranné ekonomické spolupráce nebo v oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření a zajišťuje její realizaci.
  • Vyhodnocuje politicko ekonomický rámec rozvoje smluvní základny v dané oblasti.
  • Zajišťuje agendu vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům, včetně zastupování zájmů ČR v EU v rámci vnějších ekonomických vztahů.
  • Zajišťuje analytickou činnost, přípravu a zpracování podkladových materiálů, např. o vývoji zahraničního obchodu, makroekonomickém vývoji aj. pro posuzování ekonomických zájmů ČR, včetně posuzování nestandardních mezinárodních situací a jevů, které mohou mít vliv na spolupráci s ČR.
  • Zajišťuje přípravu podkladů a stanovisek k zajištění vnitrostátních předpokladů pro spolupráci v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a vůči mezinárodním organizacím, podílí se na přípravě a sjednávání mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Zajišťuje spolupráci s věcně příslušnými resorty ČR a zastupitelskými úřady v zahraničí při realizaci koncepce zahraniční politiky ČR vůči jinému státu či skupině států, mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti vnějších ekonomických vztahů, včetně podpory exportu apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.