Přeskočit navigaci

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby

Charakteristika

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů zajišťuje na úrovni Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně dalších ministerstev a ostatních orgánů státní správy vztahy České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ekonomické diplomacie a mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.

Činnosti

  • Koordinuje a analyzuje vztahy ČR s jiným státem či skupinou států a s mezinárodními vládními organizacemi v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce.
  • Koordinuje diplomatické vztahy ČR v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, včetně oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Koordinuje naplňování závazků ČR vůči jinému státu či skupině států a závazků ČR z mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Sleduje a vyhodnocuje legislativní změny v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, jež mají vliv na hospodářskou spolupráci ČR se zahraničím.
  • Tvoří koncepci zahraniční politiky ČR v oblasti dvoustranné ekonomické spolupráce nebo v oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření a zajišťuje její realizaci.
  • Vyhodnocuje politicko ekonomický rámec rozvoje smluvní základny v dané oblasti.
  • Zajišťuje agendu vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům, včetně zastupování zájmů ČR v EU v rámci vnějších ekonomických vztahů.
  • Zajišťuje analytickou činnost, přípravu a zpracování podkladových materiálů, např. o vývoji zahraničního obchodu, makroekonomickém vývoji aj. pro posuzování ekonomických zájmů ČR, včetně posuzování nestandardních mezinárodních situací a jevů, které mohou mít vliv na spolupráci s ČR.
  • Zajišťuje přípravu podkladů a stanovisek k zajištění vnitrostátních předpokladů pro spolupráci v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a vůči mezinárodním organizacím, podílí se na přípravě a sjednávání mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
  • Zajišťuje spolupráci s věcně příslušnými resorty ČR a zastupitelskými úřady v zahraničí při realizaci koncepce zahraniční politiky ČR vůči jinému státu či skupině států, mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti vnějších ekonomických vztahů, včetně podpory exportu apod.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.