Přeskočit navigaci

Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o pacienty s duševní poruchou a mentálně retardovanými v jejich vlastním sociálním prostředí.

Činnosti

 • Informování lékaře o svých zjištěních a v případě nebezpečí z prodlení zajištění nezbytných opatření.
 • Kontrola dodržování léčebného režimu, hodnocení zhoršování onemocnění, zda zejména pacienti nejsou nebezpeční sobě nebo svému okolí.
 • Koordinace spolupráce mezi lůžkovými a terénními službami, včetně služeb sociálních a svépomocnými skupinami.
 • Provádění návštěvní služby a domácí zdravotní péče u ambulantně léčených pacientů s duševní poruchou.
 • Začleňování pacientů s duševním onemocněním do vlastního sociálního prostředí i za využití komplementárních center (ubytovny, domovy, chráněná bydlení, chráněné dílny, kontaktní centra a denní centra).

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22217 - Sestry pro péči v psychiatrických oborech 00 31 742

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.