Přeskočit navigaci

Odborný referent provozu silničních vozidel

Charakteristika

Odborný referent provozu silničních vozidel zajišťuje úkoly státní správy v oblasti technického stavu silničních vozidel, zejména výkonem státního odborného dozoru a vedením agendy registrace vozidel a dalších úkonů s tím spojených a samostatně vykonává činnosti ústředního orgánu státní správy ve věcech autoškol, řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zkušebních komisařů, dopravních přestupků a provádí systémové analýzy agend řidičů a řidičských průkazů.

Činnosti

 • Expertní posouzení případů týkajících se registru vozidel a úkonů v registru vozidel prováděných, které jsou řešeny podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona o notářích a jejich činnosti.
 • Kontrola a metodika ve vztahu ke krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve výše uvedených činnostech.
 • Kontrolní činnost v oblasti schvalování technické způsobilosti u držitelů typového schválení a u zkušebních stanic.
 • Metodika a kontrola vůči krajským úřadům, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům s rozšířenou působností v přestupkové agendě.
 • Provádění zkoušek zkušebních komisařů.
 • Přidělování a vedení přehledu o ministerstvem přidělených zvláštních registračních značkách pro zkušební účely.
 • Samostatné rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti Ministerstva dopravy a ústředních správních orgánů.
 • Samostatné rozhodování v oblasti správního řízení, při odvolacím řízení v agendě provozování autoškol, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve věcech zkušebních komisařů.
 • Samostatné zajišťování přestupkové agendy v odvolacím řízení přestupků v dopravě a silničním hospodářství.
 • Systémové analýzy elektronické podpory výkonu agend řidičů prostřednictvím informačních systémů.
 • Vedení centrálního registru silničních vozidel včetně všech jeho oddělených částí, spolu se zajišťováním všech forem výběrů, statistických výstupů a výdejů údajů z informačních systémů dopravně správních evidencí všem oprávněným subjektům a vedení databáze schválených typů vozidel.
 • Vedení registru diplomatických vozidel, registru historických vozidel a sportovních vozidel, včetně metodické podpory vybraným úřadům, která tato vozidla registrují.
 • Vedení registrů souvisejících s provozem silničních vozidel.
 • Výkon činností ústředního orgánu státní správy a výkon vrchního státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zkušebních komisařů.
 • Výkon činností ústředního orgánu státní správy ve věcech autoškol, řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů.
 • Výkon státního odborného dozoru nad činností STK a SME.
 • Výkon státního odborného dozoru v oblasti schvalování jednotlivě dovezených, vyrobených nebo přestavěných vozidel.
 • Zpracování expertních analýz a stanovisek v oblasti registru vozidel a úkonů v registru vozidel prováděných pro potřeby ostatních orgánů státní správy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.