Přeskočit navigaci

Sestra pro nukleární medicínu

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro nukleární medicínu poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s aplikací lékařského ozáření v oboru nukleární medicína.

Činnosti

  • Aplikace radiofarmak pacientům.
  • Asistence při specializovaných radiologických postupech, které jsou náročné z hlediska rychlosti zachycení případných odchylek od normy, nebo při použití metod, které nejsou součástí běžných zavedených postupů pod odborným dohledem lékaře.
  • Informování pacientů o prováděném odborném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupech k jejich snížení, a to bez indikace provádění praktické části jednotlivého lékařského ozáření.
  • Monitorování zdravotního a psychického stavu pacientů před, v průběhu a po provedení aplikace radiofarmaka nebo radiologického vyšetření, sledování místních i celkových změn.
  • Obsluha přístrojů pro statické a dynamické studie, jednofotonovou emisní výpočetní tomografii (SPECT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).
  • Podílení se na činnostech souvisejících se zajištěním radiační ochrany a zabezpečováním jakosti pod odborným dohledem radiačního fyzika nebo jiné dohlížející osoby.
  • Podílení se na provádění diagnostických metod včetně akvizice a základní analýzy dat jednotlivých vyšetření a spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, a to na základě požadavku indikujícího lékaře a indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem.
  • Příprava záznamů vyšetření pro vyhodnocení lékařem.
  • Úprava připravených radiofarmak podle požadované aktivity k přímé aplikaci, včetně zajištění dalších činností souvisejících s jejich používáním, zejména likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání