Přeskočit navigaci

Sestra pro nukleární medicínu

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro nukleární medicínu poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči v souvislosti s aplikací lékařského ozáření v oboru nukleární medicína.

Činnosti

  • Aplikace radiofarmak pacientům.
  • Asistence při specializovaných radiologických postupech, které jsou náročné z hlediska rychlosti zachycení případných odchylek od normy, nebo při použití metod, které nejsou součástí běžných zavedených postupů pod odborným dohledem lékaře.
  • Informování pacientů o prováděném odborném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupech k jejich snížení, a to bez indikace provádění praktické části jednotlivého lékařského ozáření.
  • Monitorování zdravotního a psychického stavu pacientů před, v průběhu a po provedení aplikace radiofarmaka nebo radiologického vyšetření, sledování místních i celkových změn.
  • Obsluha přístrojů pro statické a dynamické studie, jednofotonovou emisní výpočetní tomografii (SPECT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).
  • Podílení se na činnostech souvisejících se zajištěním radiační ochrany a zabezpečováním jakosti pod odborným dohledem radiačního fyzika nebo jiné dohlížející osoby.
  • Podílení se na provádění diagnostických metod včetně akvizice a základní analýzy dat jednotlivých vyšetření a spolupráce při léčbě pomocí otevřených zářičů, a to na základě požadavku indikujícího lékaře a indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem.
  • Příprava záznamů vyšetření pro vyhodnocení lékařem.
  • Úprava připravených radiofarmak podle požadované aktivity k přímé aplikaci, včetně zajištění dalších činností souvisejících s jejich používáním, zejména likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22219 - Ostatní všeobecné sestry se specializací 24 267 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání