Přeskočit navigaci

Referent specialista pro konzulární vztahy

Charakteristika

Referent specialista pro konzulární vztahy zpracovává problematiku konzulárních vztahů s jednotlivými státy a zajišťuje specializovanou konzulární činnost v sekci konzulární MZV.

Činnosti

 • Formuluje koncepci konzulární služby ČR a metodicky zabezpečuje její provádění.
 • Napomáhá cizím zastupitelským úřadům při řešení závažných konzulárních záležitostí a při jednání s českými resorty.
 • Podílí se na komplexním posuzování nových právních předpisů v připomínkovém řízení, včetně zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 • Posuzuje nejsložitější zákonné úpravy, týkající se konzulární a vízové oblasti, s nejširšími dopady na právní poměry ČR v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo zajišťuje komplexní koordinaci stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
 • Připravuje návrhy interních norem v konzulární oblasti a metodicky řídí zastupitelské úřady ČR.
 • Rozhoduje o vydání povolení k pobytu členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným MZV a uděluje výjezdní příkaz.
 • Spolupracuje s dalšími resorty při projednávání problematiky migrace osob.
 • Vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
 • Zabezpečuje sjednávání a vnitrostátní projednávání konzulárních úmluv a jiných mezinárodních smluv v konzulární a vízové oblasti a zajišťuje jejich provádění.
 • Zajišťuje aplikaci předpisů EU/Schengen, týkajících se konzulárních činností a podílí se na vypracování pozic ČR v rámci EU k otázkám týkajícím se konzulární a vízové oblasti.
 • Zpracovává agendu konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
 • Zveřejňuje informace z konzulární oblasti na webových stránkách MZV.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.