Přeskočit navigaci

Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci

Charakteristika

Referent specialista rozvojové spolupráce a humanitární pomoci řídí a koordinuje provádění zahraniční rozvojové spolupráce ČR a humanitární pomoci do zahraničí.

Činnosti

 • Analyzuje provádění zahraniční rozvojové spolupráce prostřednictvím mezinárodních organizací, včetně agentur OSN.
 • Analyzuje sociální a ekonomický rozvoj a působení ostatních dárců v rozvojových zemích.
 • Formuluje stanoviska k dokumentům schvalovaným Radou EU týkajícím se oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
 • Koncepčně zpracovává problematiku zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve formě střednědobých koncepčních dokumentů, které předkládá vládě ČR k projednání.
 • Podílí se na formulaci, koordinaci a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do zahraničí.
 • Připravuje a předkládá k projednání vládě ČR roční plány včetně střednědobého finančního výhledu.
 • Připravuje zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodávky zboží a služeb v souvislosti s realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Sleduje a průběžně kontroluje realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce v rozvojových zemích.
 • Sleduje a vyhodnocuje hlášení o humanitárních krizích ve světě došlá z Monitorovacího a informačního střediska EK (MIC), ze ZÚ a z dalších zdrojů, a po konzultaci s Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru MV předkládá návrhy na poskytnutí humanitární pomoci ministrovi zahraničních věcí nebo vládě ČR.
 • Spolupracuje s českými nevládními organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, včetně podpory budování kapacit nevládních organizací a jejich asociací.
 • Účastní se hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení a dotačních výběrových řízení.
 • Využívá výsledky jednání a doporučení koordinační Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci a nezávislé odborné expertízy.
 • Zajišťuje identifikaci témat zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Zajišťuje podklady pro dotační výběrová řízení v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Zajišťuje šíření informací a osvětu o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.
 • Zpracovává agendu vládních stipendií poskytovaných Českou republikou rozvojovým zemím: ve spolupráci s MŠMT, MZd a MV vytváří koncepční rámec poskytování stipendií a ve spolupráci se ZÚ se podílí na každoročním výběru stipendistů.
 • Zpracovává formulaci projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.