Přeskočit navigaci

Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu

Charakteristika

Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu rozvíjí diplomatické vztahy, prosazuje zahraniční politiku ČR a chrání práva a zájmy ČR a jejích občanů.

Činnosti

 • Obsahově připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů ČR a přijímajícího státu a podílí se na jejich jednáních.
 • Odpovídá za diplomatické vztahy a zapojení ČR do evropských a mezinárodních organizací zajišťujících společnou bezpečnostně obrannou strategii.
 • Plní konkrétní úkoly při realizaci české zahraniční politiky vůči cizím státům a mezinárodním organizacím.
 • Podílí se na tvorbě a realizaci zahraničně politické orientace České republiky pro státy své působnosti a vůči mezinárodním organizacím a integračním seskupením.
 • Předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu jednotlivých oblastí vztahů s přijímajícím státem.
 • Sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a přijímající státy vázány.
 • Spolupracuje na formulaci, provádění a koordinaci bezpečnostní politiky ČR.
 • Spolupracuje na tvorbě politiky ČR ve vztahu k EU a k dalším mezinárodním organizacím.
 • Spolupracuje s představiteli nevládních organizací při realizaci priorit zahraniční politiky ČR.
 • Udržuje a rozvíjí vztahy s diplomatickými zastoupeními jiných států a dalšími orgány jiných států v zemi působnosti.
 • V zemi působnosti se aktivně podílí na kontrole správného nakládání s prostředky české rozvojové, humanitární a transformační pomoci.
 • Vyhledává a využívá vhodné formy a prostředky k šíření informací o ČR a zvyšování publicity ČR v zahraničí.
 • Vykonává koordinační, analytickou a posudkovou činnost ve vztahu ČR k jiným státům a mezinárodním organizacím v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, kulturní, vzdělávací a dalších oblastech.
 • Vypracovává analýzy a prognózy vnitropolitického vývoje a zahraniční politiky přijímajícího státu.
 • Zabezpečuje styky v oblasti kultury, školství, vědy, církví a zdravotnictví.
 • Zajišťuje působení ČR v EU a vypracování pozic ČR k institucionálním otázkám EU.
 • Zajišťuje účast ČR v procesu kontroly zbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti.
 • Zajišťuje, podporuje a koordinuje vztahy českých krajanů s ČR.
 • Získává, zpracovává, hodnotí a zasílá do ústředí informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, bezpečnostní a hospodářské situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k ČR.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.