Přeskočit navigaci

Referent specialista pro zahraniční politiku

Charakteristika

Referent specialista pro zahraniční politiku se podílí na úrovni Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně dalších ministerstev a ostatních orgánů státní správy na formulování koncepce zahraniční politiky České republiky.

Činnosti

 • Koordinuje vztahy ČR vůči státům své působnosti a koordinuje vztahy ČR s mezinárodními organizacemi a integračními uskupeními v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, kulturní, vzdělávací a dalších oblastech.
 • Obsahově připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů ČR v zemích své působnosti a oficiálních představitelů zemí své působnosti v ČR a podílí se na jejich jednáních.
 • Odborně řídí, kontroluje a hodnotí činnost zastupitelských a konzulárních úřadů ČR v oblasti politických vztahů.
 • Odpovídá za diplomatické vztahy a zapojení ČR do evropských a mezinárodních organizací zajišťujících společnou bezpečnostně obrannou strategii.
 • Odpovídá za dodržování pravidel jednotné protokolární praxe a pravidel v oblasti diplomatických výsad a imunit.
 • Plní konkrétní úkoly při realizaci české zahraniční politiky vůči cizím státům a mezinárodním organizacím.
 • Předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu jednotlivých oblastí vztahů se zeměmi své působnosti.
 • Sleduje jejich postoje k důležitým zahraničně politickým tématům.
 • Sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a státy působnosti vázány.
 • Sleduje vývoj politických vztahů jednotlivých států k ostatním státům.
 • Spolupracuje na formulaci, provádění a koordinaci bezpečnostní politiky ČR.
 • Spolupracuje na tvorbě politiky ČR ve vztahu k EU a k dalším mezinárodním organizacím.
 • Spolupracuje s představiteli nevládních organizací při realizaci priorit zahraniční politiky.
 • Spolupracuje se zastupitelskými úřady zemí své působnosti akreditovanými v ČR a napomáhá rozvoji jejich styků s českými institucemi.
 • Vyhledává a využívá vhodné formy a prostředky k šíření informací o ČR a zvyšování publicity ČR v zahraničí.
 • Zajišťuje působení ČR v EU a vypracování pozic ČR k institucionálním a politickým otázkám EU.
 • Zajišťuje účast ČR v procesu kontroly zbrojení a spolupráci v oblasti vojenské bezpečnosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24226 - Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb 00 35 699

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.