Přeskočit navigaci

Interní auditor specialista

Charakteristika

Interní auditor specialista řeší tvůrčím způsobem práce na koncepci, harmonizaci a rozvoji služby interního auditu, přezkoumává a vyhodnocuje všechny činnosti v jednotlivých orgánech veřejné správy.

Činnosti

 • Identifikace a hodnocení rizik spojených s řízením a správou jednotlivých orgánů veřejné správy, sledování, zda rizika vztahující se k jeho činnostem jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 • Komplexní posuzování návrhů právních předpisů v rámci připomínkového řízení a zpracovávání stanovisek.
 • Metodické řízení a koordinace výkonu interního auditu u organizačních složek státu v resortu MF a v dalších orgánech veřejné správy.
 • Prověřování a hodnocení činností, postupů a procesů na základě pravděpodobnosti výskytu významných chyb, nesrovnalostí nebo odchylek.
 • Prověřování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací, ověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci auditu výkonů.
 • Prověřování spolehlivosti a včasnosti provozních, finančních a jiných informací v rámci výkonu auditu.
 • Prověřování spolehlivosti, integrity a vypovídací schopnosti finančních informací a jejich popsání účetními metodami v rámci finančního auditu.
 • Stanovování priorit činností interního auditu.
 • Tvorba koncepce a koordinace systému interního auditu, harmonizace služby interního auditu s mezinárodními systémy a standardy.
 • Tvorba návrhů právních předpisů pro oblast interního auditu.
 • Vyhotovování pracovních programů auditů, stanovování postupů pro identifikaci rizik, analýzu hodnocení a zaznamenávání informací získaných během auditu.
 • Vypracovávání zpráv z vykonaných auditů a předkládání doporučení pro vedoucího orgánu veřejné správy ke zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků podle zákona o finanční kontrole.
 • Zabezpečení systému odborné přípravy a soustavného vzdělávání interních auditorů.
 • Zpracovávání střednědobých a ročních plánů interního auditu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání