Přeskočit navigaci

Referent specialista regulace finančního trhu

Charakteristika

Referent specialista regulace finančního trhu provádí komplexní legislativní práce v oblasti finančního trhu v ČR i v mezinárodním kontextu a v oblasti podpory rozvoje českého finančního trhu.

Činnosti

  • Právní analýza předpisů upravujících finanční trh.
  • Spolupráce při zpracovávání právních předpisů upravujících finanční trh s orgánem dozoru nad finančním trhem, asociacemi sdružujícími subjekty podnikající na finančním trhu a s dalšími subjekty působícími na finančním trhu.
  • Tvorba koncepce legislativní politiky v oblasti regulace finančního trhu (bankovnictví, kapitálový trh, pojišťovnictví, stavební spoření a penzijní připojištění a ochrana spotřebitele na finančním trhu).
  • Tvorba koncepce politik a návrhů právních předpisů pro oblast finančního trhu v orgánech EU.
  • Tvorba návrhů právních předpisů upravujících finanční trh včetně harmonizace s právem EU tvorby souvisejících dokumentů.
  • Zpracovávání dopadových a srovnávacích studií v oblasti finančního trhu.
  • Zpracovávání podkladů ke koncepčním materiálům EU a mezinárodních organizací v oblasti finančního trhu (OECD, EO, WB a MMF).
  • Zpracovávání stanovisek a výkladů k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti finančního trhu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965
26196 - Právníci legislativci 00 39 182

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.